Organizacja Harcerek - ZHP działający poza granicami Kraju

  Referat Wędrowniczek

Etapy i harcerska droga

 

 

Każdy etap obejmuje część drogi wędrowniczki aby mogła wchodzić w świat z pełnym plecakiem który jej pomoże na drodze życia.  Jest to najtrudniejszy poziom pracy bo odpowiadamy na problemy świata i nasze otoczenia z treścią prawa harcerskiego i na gruncie harcerskim. Wędrowniczki chcą mieć więcej odpowiedzialności za swoje czyny i wymagają się ciekawszego programu którego same nie są zawsze w stanie zorganizować.

 

Wędrowniczka zaczyna z zdobywaniem 3 sił (symbolizowane przez 3 płomienie) które są podstawą do dalszej pracy wędrowniczej.

 

 

Siła ciała                                 

 

Siła rozumu                                                    

 

Siła ducha

 

 

Wszystkie siły są ważne w dorosłym życiu i aby upewnić że wędrowniczka rozwija je, każda siła ma swoje miejsce w przepowadzeniu etapów. Każdy etap ma nacisk na inną część drogi wędrowniczki i prowadzi wędrowniczkę przez kilka lat od 15 do 21 przez cały okres lat studenckich lub pierwszej pracy.

 

Zdobywanie naramiennika

siła ciała, rozumu i ducha

wykaz pracy samodzielnej

1szy Etap

 

Praca nad sobą

dyscyplina, odpowiedzialność

2gi Etap

 

Szukanie miejsca w społeczeństwie

kim jestem?, co będę robić?

3ci Etap

 

Służba

jak będę służyć bliźnim?

 

Początek pracy wędrowniczej nie jest końcem zdobywania stopni harcerskich. Jedno z ymagań na Etap I jest zdobycie stopnia samarytanki - wędrowniczka może zdobyć ten stopień równolegle z zdobywaniem pełnego naramiennika i Etapu I-go, przez okres od 1 - 2 lat. Zobacz tabelę poniżej pokazując odpowiedni punkt wymagań na samarytankę obok wymagań na etapy.

 

 

Wymagania na naramiennik (Okres próby trwa od 3 - 12 miesięcy)

 

Zdobycia naramiennika podkreśla poznanie 3  sił jako podstawę pracy:

 

Siła ciała

Siła rozumu

Siła ducha

 

PŁOMIEŃ I - SIŁA CIAŁA

 1. Odbyła 3 wycieczki całodzienne - pieszo, na rowerze, na nartach, itp;

 2. Dba o zdrowie fizyczne, uprawia systematycznie sport lub ćwiczy gimnastykę, chodzi lub biega;

 

PŁOMIEŃ II - SIŁA ROZUMU

 1. a.  Wybierze temat z którym zapozna się, opracuje i przedstawi jako referat, zbiórkę, album, dyskusje, itp;
  albo
  b.  Przygotuje z zespołem imprezę kulturalną np. wystawę, akademię, wieczór muzyczny lub literacki, według wybranego tematu;

 2. Zdobywa wiadomości o Polsce równoznacznie ze sprawnościami Miłośniczki Ziemi Ojczystej IV i Miłośniczki Kultury Ojczystej;

 

PŁOMIEŃ III - SIŁA DUCHA i UCZUCIA

 1. Przemyśli swój stosunek do Boga, ludzi i pracy nad sobą;

 2. Wybierze zadanie które pozwoli jej poznać życie innych ludzi, pomóc im a równocześnie wypróbować siebie - swoją wytrwałość, dyscyplinę, cierpliwość i zdolności - pracując albo pomagając w jakiejś organizacji, instytucji, szpitalu, domu starców, parafii, drużynie, gromadzie, itp.  W pracy musi zasłużyć na opinię osoby odpowiedzialnej.

 

Naramiennik przyznaje hufcowa na wniosek drużynowej lub referentki. Od tego momentu wędrowniczka jest gotowa do pracy nad Etapami.

 

 

 

Wymagania na Etap 1 - Praca nad Sobą (okres pracy do 1 roku)

 

Myślą przewodnią Pierwszego Etapu jest praca nad sobą, nad swoim charakterem, zachowaniem, podejściem do ludzi, których poznaje w czasie wędrówek.  Do pracy nad sobą należy samokształcenie, samowychowanie, praca nad rozwojem i zdrowiem fizycznym.  Pracuje wędrowniczka nad sobą przede wszystkim przez wędrówki i podejmowanie rożnych zajęć, które dają okazje do wypróbowania siebie i swoich umiejętności.  Zdobędzie w tym okresie stopień samarytanki.

 1. Odbędzie przynajmniej 6 wędrówek*: a) w teren; b) kulturalno - społecznych; c) poszukując Boga i siebie w stosunku do Boga;

 2. Przedstawi wyniki pracy rąk - artystyczne, pionierskie, techniczne, ludowe, itp;

 3. Weźmie udział w jednym złazie wędrowniczek Hufca albo Chorągwi.

Wyniki i osiągnięcia Etapu I sprawdza Referentka na podstawie karty i stwierdza zakończenie wymagań na ten Etap poczym wędrowniczka przyjmuje oznakę "Pochodni".

 

 

* Wędrówki w tym znaczeniu to: na  a) w teren - wycieczki z określonym celem (nie musi być wędrówka na pieszo ) np. zwiedzaniem obiektów, przeprowadzeniu wywiadu, poznanie nowej części kraju, w grupie wykonać pracę. Na b) i c) może to oznaczyć podjętą pracę, zdobywanie wiadomości lub przeżycie pod warunkiem że jest cel i wynik.

 

 

Wymagania na Etap II  - Szukanie miejsca w społeczeństwie (Okres pracy 1-2 lata)

 

Wędrowniczka przyjmująca oznakę Pochodni podejmuje, jako swój styl życia, poznawanie świata i siebie.  W swojej osobistej wędrówce staje się "pochodnią" rozświecającą drogę innym.  Wędrowniczka w tym okresie wybiera cel pracy harcersko - społeczny wspólnie z kilkoma towarzyszkami, tworząc patrol. 

 

Cały okres pracy patrolu ma być poszukiwaniem, odkrywaniem własnych zainteresowań, talentów, możliwości; ma być nauka i doświadczeniem własnym i pożytkiem albo przyjemnością dla innych.  Może to być cykl wędrówek zakończonych filmem, występ artystyczny, praca społeczna, itp.

 

Celem pracy w tym okresie jest wyrobienie odpowiedzialności i inicjatywy poprzez pełnienie funkcji w patrolu, hufcu lub pracując w innej grupie społecznej.

 

 

1. Nadal bierze udział w rożnego rodzaju wycieczkach.  Zorganizuje wycieczkę patrolu albo innej jednostki harcerskiej. O ile to możliwe weźmie udział w obozie wędrownym;

2. Wykaże się wynikami pracy harcerskiej albo społecznej;

3. Pogłębia swoje zainteresowania w kilku zakresach i przedstawi konkretne wyniki.

 

Referentka zatwierdza zakończenie Etapu II poczym wędrowniczka otrzymuje oznakę "Znicza".

 

 

Wymagania na Etap III - Służba

 

Wędrowniczka przyjmująca oznakę Znicza pracuje z innymi albo sama, pogłębiając zainteresowania albo wiedzę w wybranym kierunku, który stanie się jej specjalnością.

Wędrowniczka kieruje się w życiu Prawem Harcerskim. 

 

W tym okresie pracy wędrowniczka w każdej czynności widzi okazję do pracy nad sobą i służby. Nadal wędruje rozszerzając zasięg tych wędrówek aby obejmowały szerszy świat.

 

Jako dorosła osoba wędrowniczka wybiera swoją dalszą drogę w życiu i w harcerstwie - dalsze studia, zawód, stopnie instruktorskie.  Jakąkolwiek drogie wybierze, powinny przyświecać jej podstawy i ideały ostatniego Etapu - PRACA NAD SOBĄ, WĘDROWANIE i SŁUŻBA.

 

Tabele poniżej pokazują punkty wymagań na samarytankę obok wymagań na zdobywanie naramiennika i Etapu I - aby wędrowniczki tymi samymi zajęciami mogły zdobywać cześć stopnia i pełny naramiennik oraz zakończyć stopień i 1-szy Etap.

 

 

 

Zdobywanie Pełnego Naramiennika

 

Odpowiedni punkt stopni Samarytanki

SIŁA CIAŁA

Odbyła 3 wycieczki calodzienne – pieszo, na rowerze na nartach itp

Dba o zdrowie fizyczne, uprawia systematyczni sporty lub ćwiczy gimnastykę, chodzi lub biega

TECHNIKA

6a. Zna musztrę drużyny lub obozu i złoży raport

6b. Dba o sprawność fizyczną, zna zasady gimnastyki i wytłumaczy znaczenie wychowania fizycznego.

 

SIŁA ROZUMU

Wybierze temat z którym zapozna się, opracuje i przedstawi jako referat, zbiórkę, album, dyskusję itp

ALBO

Przygotuje z zespołem imprezę kulturalną np wystawę, akademię, wieczór muzyczny lub literacki, według wybranego tematu,

 

UMIEJĘTNOSC WYSŁAWIANIA SIĘ

9a. Powie gawędę na temat dowolny lub podany. Potrafi poprowadzić dyskusję i bezstronnie zabrać w niej głos.

PRZYRODA

5a. Współdziała w ochronie przyrody.

5b. Zdobyła sprawność Ratowniczki Srodowiska Naturalnego

ALBO

WIADOMOSCI HARCERSKIE

10a. Pogłębia znajomość historii ZHP, śledzi zmiany dotyczące harcerstwa w Polsce.  Zna czołowe postacie z historii harcerstwa. Posługuje się podręcznikami harcerskimi,  Poda kilka wiadomości o Światowym Biurze Międzynarodowym WAGGGS.

10b. Zna strukturę organizacji ZHP poza granicami kraju.

WYCHOWANIE NARODOWE

3c. Brała udział w organizowaniu jednej imprezy.

 

Zdobywa wiadomości o Polsce równoznacznie ze sprawnościami MZO IV i MKO

 

SPRAWNOSCI WYMAGANE DO STOPNIA

11a. Sprawności MZO IV i MKO

 

SIŁA DUCHA I UCZUCIA

Przemyśli swój stosunek do Boga, ludzi i pracy nad sobą.

Wybierze zadanie które pozwoli jej poznać życie innych ludzi, pomóc im a równocześnie wypróbować siebie – swoją wytrwałość, dyscyplinę, cierpliwość i żdolność – pracując albo pomagając w jakiejś organizacji, instytucji, szpitalu domu starców, parafii, drużynie, gromadzie itp.  W pracy musi zasłużyć na opinię osoby odpowiedzialnej.

POSTAWA HARCERKI

1a. Samarytanką może zostać harcerka, która postępuje zgodnie z Prawem Harcerskim, poglębiając stale wartości zdobyte w poprzedniej pracy nad swoim charakterem.

WYCHOWANIE RELIGIJNE

2a. Jest wierzącą i pogłębia swoją wiedzę religijną

PIERWSZA POMOC

4b. Uczestniczy w pracy charytatywnej.

 

ETAP 1 – Praca nad Sobą (Pochodnia)

Odpowiedni punkt stopnia Samarytanki

Wędrowniczka jest odpowiedzialna za każde swoje słowo, kierując się w życiu prawdą i honorem. Umacnia się wewnętrznie i  fizycznie, żeby móc polegać na sobie i umieć pomóc potrzebującym. Ma dyscyplinę wewnętrzną, umie współżyć i pracować z ludzmi.

WYCHOWANIE HARCERKI

1a. Odnosi się do wszystkich życzliwie, chętnie niesie pomoc bliźnim, jest pogodna i wytrwała. Całym swoim życiem stwierdza że można na niej polegać.

1b. Potrafi wytłumaczyć jakie są cele harcerstwa.

PIERWSZA POMOC

4a. Zdobyła sprawność Ratowniczki po przejściu kursu Czerwonego Krzyża

GOSPODARCZO-DOMOWY

7a Zna i stosuje formy towarzyskie, polskie i kraju zamieszkania.  Dba o swoją godność kobiecą wzbudzając respekt dla swojej osoby.

7b. Zna wydatki domu, ułożyła plan swoich wydatków.

7c. Potrafi poprowadzić gospodarstwo domowe.

ZARADNOSC

8a. Potrafi pokierować ludzmi podczas wypadku i zachować spokój. Umie wykonać drobne naprawy w domu np zmienić żarówkę lub bezpiecznik.  Bierze udział w organizowaniu pracy zarobkowej drużyny (prowadzi rachunkowość, znajdzie miejsce zakupu lub zbytu)

Odbędzie przynajmniej 6 wędrówek:

 -         W teren

 

 

 

-         Kulturalno-społecznych

 

 

 

 

 

 

-  poszukując Boga i siebie w stosunku do Boga

TECHNIKA

6c. Spatrolowala teren w promieniu 250 kroków od obozu, przedstawi szkic topograficzny i sprawozdanie. Pójdzie na zwiad nieznanej okolicy i opisze jasno i treściwie wyniki. Potrafi ocenić czas i odległość z błędem nie większym niż 25%. Da przykład stosowania szyfrów.

WYCHOWANIE NARODOWE

3a. Czyta przynajmniej jedno pismo polskie.

3b. Interesuje się obecną sytuacją polityczno-gospodarczą w Polsce i śledzi wydarzenia związane z Polską. Zna w zarysach przyczyny, dzieje i organizacje emigracji polskiej.

3c. Wie jakiego rodzaju polskie placówki kulturalne znajdują się w jej miejscowości.

WYCHOWANIE RELIGIJNE

2b. Zna miejsca pielgrzymek w kraju zamieszkania i w Polsce

2c. Uczestniczy z drużyną w miarę możliwości w nabożeństwach specjalnych np Majowe

 

Przedstawi dzienniczek i wyniki tych wędrówek

UMIEJĘTNOSC WYSŁAWIANIA SIĘ

9a. Czyta jedno z pism harcerskich. Napisze do niego list lub artykuł

 

Przedstawi wyniki pracy rąk – artystycznie, pionierskie, techniczne, ludowe itp

TECHNIKA

6c. Uczestniczyła w organizowaniu obozu lub biwaku i wszelkich prac obozowych

MKO – jako część sprawności wykonać ludowe artykuły

Weźmie udział w jednym złazie wędrowniczek hufca lub Chorągwi

WIADOMOSCI HARCERSKIE

(Wykona zadanie tego punktu na Etap I jeśli nie wybrała na naramiennik)

 

 

   

 

 

Wrócić na główną stronę wędrowniczek

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek.