Organizacja Starszego Harcerstwa

 

Obecny Naczelny Kierownik St. Harcerstwa jest hm. Andrzej Mahut.

Organizacja Starszego Harcerstwa jest częścią składową Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, na równi z Organizacją Harcerek i Organizacją Harcerzy.

Organizacja Starszego Harcerstwa jest organizacją dorosłych harcerek i harcerzy, którzy wychodząc z harcerstwa młodzieżowego chcą nadal pozostać w harcerstwie.

Celem Starszego Harcerstwa jest realizowanie zasad Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego w świecie ludzi dorosłych w życiu osobistym, społecznym i publicznym.

Organizacja Starszego Harcerstwa tworzy wielką harcerską rodzinę ludzi dorosłych pracujących na różnych stanowiskach w różnych częściach świata do których zawsze się można zwrócić po pomoc i radę. 

Organizacja składa się  z Kręgów Starszoharcerskich, działających na podstawie przyjaźni, współpracy, wzajemnej pomocy, wolnego wyboru i samostanowienia na terenach poszczególnych Okręgów ZHP.  Poza pracą wewnętrzną Kręgu dużą rolę w działalności Kręgów odgrywa praca społeczna, a w miarę możliwości i potrzeb, również pomoc harcerstwu młodzieżowemu.

Kręgi Starszo - Harcerskie tworzą w Okręgu ZHP Organizację Starszego Harcerstwa.

Kręgi są zrzeszone w Okręgi Starszego Harcerstwa pod przewodnictwem Okręgowego Kierownika Starszego Harcerstwa, który wchodzi w skład Zarządu Okręgu ZHP.

Na czele Organizacji Starszego Harcerstwa stoi Naczelny/a Kierownik/Kierowniczka Starszego Harcerstwa, którego/ej organem pracy jest Główna Kwatera Starszego Harcerstwa.

Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa jest członkiem Naczelnictwa ZHP działającego poza granicami Kraju.

Link do: Regulaminu Starszego Harcerstwa