Instruktorki i Instruktorzy

Przewodniczka  

Kształcenie przewodniczki rozpoczyna się z chwilą zdobycia stopnia pionierki lub z chwilą powierzenia harcerce drużyny lub gromady zuchowej/skrzatowej. Kandydatka na przewodniczkę musi wykazać cechy przywódcze i kierownicze, na przykład powinna często przygotowywać, organizować i prowadzić zajęcia mające na celu zaprawienie uczestniczek do życia harcerskiego.

Przewodniczka, to najmłodsza instruktorka harcerska, której przypada w udziale pełnienie służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej, jak prowadzenie drużyny lub gromady zuchowej. Przewodniczka ma bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą. Przewodniczka nie jest doświadczoną i świadomą rzeczy wychowawczynią, lecz starszą siostrą wzbudzającą zaufanie, zdolną prowadzić młodsze od siebie dziewczęta, kształcąc się i wychowując razem z nimi.

Podharcmistrzyni

Komenda Chorągwi kształcąc przewodniczki zwraca uwagę na ich wartości wewnętrzne, sposób podejścia do życia i pracy harcerskiej. Spośród przewodniczek, biorących czynny udział w pracy wychowawczej, Komendantka Chorągwi wybiera kandydatki na podharcmistrzynie. Wybrane spośród przewodniczek kandydatki posiadają dużo zapału potrzebnego w pracy z młodzieżą i zapewnią pozostanie w Organizacji Harcerek. Próba na podharcmistrzynię jest naturalną drogą poznania wartości przyszłej instruktorki i jej przydatności w służbie. Kandydatkom daje możność zorientowania się, jakie cechy charakteru są niezbędne w pracy Harcerskiej i jak je należy rozwijać.

 

Harcmistrzyni

Harcmistrzyni jest czynnym członkiem ZHP współodpowiedzialnym za kierunek ideowy i rozwój Związku, a w szczególności Organizacji Harcerek. Aktywność instruktorska i rodzaj pracy harcmistrzyni przekracza ramy organizacyjne - dając jej możliwość realizowania zasad Prawa Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i otoczenia przez wywieranie wpływu swoją harcerską postawą.

Harcmistrzyni to nie tylko wszechstronnie doświadczona instruktorka, ale także świadoma swej roli Polka o niezachwianej postawie niepodległościowej, z wyrobionym poczuciem odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Nie pracuje dla wyróżnień ani oznaczeń, gdyż pracę swą na każdym odcinku uważa za służbę harcerską i najwyższą nagrodą dla niej przeświadczenie dobrze spełnionego obowiązku.

Przewodnik

przewodnik.pngPrzewodnik to najmłodszy instruktor harcerski, któremu przypada w udziale pełnienie służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej, jak prowadzenie drużyny lub gromady zuchowej, bezpośredni kontakt z dziećmi lub młodzieżą. Drużynowy nie jest doświadczonym wychowawcą, lecz starszym bratem, wzbudzając zaufanie, zdolnym prowadzić młodszych od siebie chłopców, kształcąc się i wychowując razem z nimi.

Kandydat na przewodnika ukończonczył 16 lat, posiada stopień młodzieżowy Harcerza Orlego i stosuje prawo i przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym. Ukończył z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla przewodników, lub dla wodzów zuchowych. Kandydat także był na obozie harcerskim co najmniej dwutygodniowym oraz pełnił w drużynie jedną z funkcji: p.o. drużynowego, przybocznego, samodzielnego zastępowego, lub w gromadzie zuchowej: p.o. wodza gromady, zastępcy wodza gromady, przynajmniej przez trzy miesiące.

Podharcmistrz

podharcmistrz.png

Komendant Chorągwi, kształcąc przewodników, zwraca uwagę na ich wartości wewnętrzne i sposób podejścia do pracy harcerskiej. Spośród przewodników, biorących czynny udział w pracy wychowawczej, wybiera Komendant Chorągwi kandydatów na przyszłych podharcmistrzów. Selekcjonuje najbardziej wartościowe jednostki, które pójdą dalszą drogą kształcenia. Kształcenie podharcmistrzów nie ma w sobie nic z automatycznego awansu. Wybrani spośród przewodników kandydaci posiadają dużo zapału i ofiarności potrzebnej w pracy z młodzieżą i dają rękojmię, że w organizacji pozostaną. Próba podharcmistrza nie jest egzaminem w jakiejkolwiek formie; jest dla Organizacji naturalną drogą poznania wartości przyszłego instruktora i jego przydatności w służbie.

Kandydat na podharcmistrza ukończył 18 lat, posiada stopień Harcerza Rzeczypospolitej. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku wychowawczym w drużynie, zna metodykę pracy wszystkich gałęzi, wszystkie formy pracy harcerskiej i wykazał w pracy: sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków; umiejętność współpracy i współżycia z innymi; zdolności organizacyjno-wychowawcze i zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialności. Kandydat kończył z wynikiem dodatnim kurs obóz podharcmistrzowski i posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez GKH.

Harcmistrz

harcmistrz.pngHarcmistrz jest czynnym członkiem ZHP, współodpowiedzialnym za kierunek ideowy i rozwój Związku, a w szczególności Organizacji Harcerzy. Aktywność instruktorska i rodzaj pracy harcmistrza przekracza ramy organizacyjne - dając jemu możność realizowania zasad Prawa Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i wśród otoczenia, przez wywieranie wpływu swoją harcerską postawą. Harcmistrz to nie tylko wszechstronnie doświadczony instruktor, ale także świadomy swej roli Polak o niezachwianej postawie niepodległościowej i wyrobiony pracownik społeczny. Nie pracuje dla wyróżnień, ani odznaczeń, gdyż pracę swą na każdym odcinku uważa za służbę harcerską i najwyższą nagrodą dla niego jest przeświadczenie dobrze spełnionego obowiązku.

Kandydat na harcmistrza ukończył 21 lat posiada co najmniej średnie wykształcenie, a pożądane wyższe oraz dobrą umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku polskim. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku w Organizacji Harcerzy i wykazał się dodatnim wynikiem pracy organizacyjnej i wychowawczej, a w szczególności umiejętnością kierowania grupą współpracowników i wytworzeniem prawdziwej harcerskiej atmosfery harcerstwa, zaufania i pogody ducha. Kandydat ukończył z wynikiem dodatnim kurs obóz harcmistrzowski oraz kurs korespondencyjny GKH i posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez GKH.