Hm. Leonidas Kliszewicz

Urodzony 19 stycznia 1919r. w Łoszniowie pow. Trembowla woj. tarnopolskie. Gimnazjum ukończył w Czortkowie.

Jego przywiązanie do harcerstwa zaczęło się w Czortkowie, gdzie wstąpił do harcerstwa 20 września 1930r. Wiosną 1931r. zdobył stopień młodzika,  w 1934r. złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce dh. hm Stanisława Nowakowskiego, i był przybocznym drużyny. W 1937r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Lwowskim i tu pełnił funkcję drużynowego w 33-ej i 9-tej Lwowskiej Drużynie Harcerzy. Wybuch wojny, krótka przymusowa służba w Armii Czerwonej i praca w kołchozach i sowchozach przerwały mu służbę harcerską, Wyszedł ze Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa. Pracę harcerską wznowił w 1943r. jako Kierownik Kręgu Starszoharcerskiego w 1-szym Pułku Ułanów Krechowieckich. Po przebyciu kampanii włoskiej znalazł się w Anglii i osiadł w Nottingham. Tu został Kierownikiem 22 Kręgu Starszoharcerskiego. W latach piędziesiątych był Hufcowym Hufca “Wrocław” i na tej funkcji pozostał do 1962r. Pełnił też różne funkcje w Naczelnictwie, w Naczelnej Radzie Harcerskiej, w Naczelnym Sądzie Harcerskim i w Głównej Kwaterze Harcerzy.

Gdy harcerstwu umożliwiono korzystanie z niektórych pomieszczeń w dawnej szkole technicznej w Lilford Park, w latach 1955 do 1967, dh Lonek pełnił tam rolę Kierownika. Odbywały się kolonie zuchowe, kursy i obozy harcerskie na terenie parku, a dh Lonek sprawnie prowadził administrację i gospodarkę ośrodka.

W 1963r. dh Lonek został Komendantem Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii i tę funcję pełnił przez następne 10 lat. W 1968r. dh Lonek walnie się przyczynił do powstania pierwszego Zarząd Okręgu Wielka Brytania. W 1974r. został Przewodniczącym Zarządu Okręgu.

Wiele razy powierzano mu funkcję Komendanta Zlotów, a mianowicie w 1966r. był Komendantem Zlotu Milenijnego w Lilford Park; w 1969r. był Komendantem Zlotu Harcerzy na Monte Cassino;  w 1985r. Komendantem Zlotu 75-lecia Harcerstwa w Clumber Park; a w 1994r. Komendantem V Światowego Zlotu „Dziedzictwo”, również w Clumber Park.

W 1971r. odegrał dużą rolę w kupnie obiektu który stał się Centralną Stanicą Harcerską Fenton. Od tej pory poświęcał wiele czasu i sił na budowę, rozwój,          i utrzymanie stanicy. Pełnił funkcję Przewodniczącego Referatu Administracyjnego, a później Kierownika Stanicy. Włożył w tę pracę dużo poświęcenia i serca.

Dh Lonek kilkakrotnie pełnił funkcję Wiceprzewodniczcego ZHP działajcego poza granicami Kraju.

Wszystkie te funkcje w harcerstwie wypełniał spokojnie i sumiennie, zdobywając uznanie i respekt wszystkich, z którymi się spotykał. Przerwał pracę harcerską ze względu na u na zł stan zdrowia na krótko  przed śmiercią, w 2009r.

Poza harcerstwem dh Lonek pracował w wielu instytucjach i organizacjach emigracyjnych. Wśród licznych jego zaangażowań był podsekretarzem stanu, a później ministrem w Rządzie RP na Uchodźstwie, był członkiem SPK, Związku Inwalidów, Brygadowego Koła Młodych “Pogo” i członkiem Zarządu Zjednoczenia Polskiego. Pracował też społecznie na terenie Nottingham, będąc przez jakiś czas Przewodniczącym Polskiej Wspólnoty Katolickiej.

W swym życiu tak pełnym prac społecznych potrafił znaleźć czas na studia. W 1962r. uzyskał stopień magistra filozofii, w wyniku czego mógł porzucić pracę w fabryce i uczyć w angielskiej szkole średniej. W 1980r. uzyskał doktorat z filozofii. Wydał cztery publikacje naukowe. Jego oddanie i poświęcenie się sprawom polskim niepodległościowym i społecznym było nadzwyczajne.

Jego działalność cechowały zawsze sumienność, zrównoważenie, obowiązkowość i spokój. Miał też dh Lonek poczucie humoru i dowcipu, które może zbyt rzadko pokazywał. Sprawiał nam wiele radości na dorocznych spotkaniach opłatkowych referatu Administracyjnego Stanicy Fenton, gdy każdy członek otrzymywał skromny upominek i wesoły wierszyk ułożony dla niego przez dha Lonka.

Odszedł na Wieczną Wartę dnia 9 grudnia 2009 r. Pochowany w Nottingham.

Opracowane na podstawie materiałów zebranych przez hm Wacława Mańkowskiego.

 

Wrócić do strony "Nasi Instruktorzy"